Gratis screeningonderzoek voor uw kind

Wij willen een misverstand rond onderzoek van uw kind de wereld uit helpen. Er zijn basisscholen die van mening zijn dat kinderen eerst moeten kunnen lezen en schrijven voordat een onderzoek zin heeft. Dat is niet het geval. Door onderzoek te doen naar de voorwaarden en ontwikkeling van lezen, spellen en rekenen kunnen kinderen in de kleuterleeftijd heel goed worden onderzocht of gescreend op mogelijke leerproblemen. Wanneer wij in een vroegtijdig onderzoek vaststellen dat uw kleuter bijvoorbeeld risico’s voor leerproblemen heeft, dan biedt dat veel voordelen. Hoe eerder uw jonge kind doelgerichte ondersteuning krijgt, des te beter en sneller goede resultaten kunnen worden bereikt, ook in sociaal-emotioneel opzicht (minder risico op faalangst, negatief zelfbeeld, etc.). Bovendien voorkomt u zo dat uw kind onnodig doubleert in groep twee of volgende leerjaren.

Het is voorstelbaar dat u allerlei twijfels heeft over mogelijke leerproblemen bij uw kind, terwijl de scores op het leerlingvolgsysteem (3x opeenvolgende E scores of V- scores) nog niet aan de orde zijn. Wij voeren dan graag een screeningsonderzoek uit. Daarin brengen wij in kaart of er daadwerkelijk leerproblemen zijn of risico’s daarop, of bijvoorbeeld functieproblemen en hoe die met specialistisch onderzoek en behandelingsplannen kunnen worden behandeld.

De uitkomsten van het screeningsonderzoek bespreken wij mondeling met u.

 

 

debegeleiding

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hoe gaat zo’n onderzoek nu in de praktijk? Is dat spannend of leuk? Wij werken altijd in een ontspannen sfeer. Dat is prettig voor u en uw kind en beter voor de kwaliteit van het onderzoek.

Eerst een intakegesprek.

Ieder onderzoek begint met een intakegesprek met u als ouders of verzorgers van uw kind of met uzelf.

Op de dag van het onderzoek neemt u de volgende documenten mee.

  • een geldig identiteitsbewijs,
  • een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (LVS), eventuele behandelingsplannen van school, als uw kind op de basisschool zit,
  • een recente pasfoto.

Als u andere gegevens zoals schoolrapporten of medische gegevens, logopedische verslagen of fysiotherapeutische gegevens wil aanreiken, is het verstandig daarvan kopieën te maken.

Direct daarna het onderzoek

Direct na het intakegesprek, op dezelfde afspraak, volgt het onderzoek. Wij voeren een psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek uit om vast te stellen wat de basiscapaciteiten en de ontwikkeling van de basisfuncties zijn, die voor het leren belangrijk zijn. Daarnaast verrichten wij onderzoek naar het sociaal-emotionele welbevinden, de persoonlijkheidskenmerken (competentiebeleving) en gedragsaspecten. Een specialistisch orthodidactisch onderzoek maakt deel uit van het onderzoek. Dit onderzoek richt zich met name op de procesachtergronden van de taal, (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, wiskunde en informatieverwerking. Wat wij vooral niet doen, is het opnieuw formuleren van de leerniveaus, die in het onderwijs al zijn bepaald met het leerlingvolgsysteem. Die niveaus zijn bekend en kunnen mede aanleiding tot een onderzoek zijn, maar zijn niet representatief voor diagnostiek.

Afgestemd op de behoeften van uw kind,  zijn er pauzes om te ontspannen en wat lekkers te drinken en te eten. Een enkele keer zijn er meerdere sessies nodig. Wij zien dat als één onderzoek.

Bespreking van rapport en behandeling

Na het onderzoek krijgt u een uitgebreid onderzoeksrapport toegezonden.

De onderzoeksgegevens die daarin staan vermeld, zijn nauwkeurig beoordeeld en samengesteld door ons multidisciplinaire team. Zo stellen wij uit de onderzoeksgegevens in teamverband de juiste en meest volledige diagnose(s). Het aansluitende behandelingsplan is uniek, specifiek en individueel gericht op de hulpvraag van uw kind. Dit geldt ook voor adolescenten en volwassenen. Nadat u het onderzoeksrapport heeft ontvangen, bespreken wij dat met u en, indien gewenst met andere betrokkenen, zoals de remedial teacher, logopedist, interne begeleider en leerkracht.

Mogelijk een doorverwijzing

In voorkomende gevallen kan uit het diagnostisch onderzoek en de nabespreking blijken, dat een vervolgtraject gewenst is. Soms kan uit het onderzoek en de gesprekken naar voren komen dat een doorverwijzing is aan te bevelen. Bijvoorbeeld bij A.D.(H.)D., angst- of stemmingsproblemen, sociaal probleemgedrag, D.C.D of autistisch gedrag. Wij verwijzen in onderling overleg met u door naar specialisten als kinderartsen, kinderpsychiaters of kinderneurologen, logopedisten, fysiotherapeuten, waarmee wij, al jarenlang intensief samenwerken.

 

Wanneer is een onderzoek nodig?

Voor kinderen en jeugdigen zijn er verschillende redenen of aanleidingen om een diagnostisch onderzoek door ons te laten uitvoeren. Maar wat kunnen die kenmerken die u opmerkt bij uw kind dan zoal zijn?

Lees verder

Signalen die kinderen afgeven

Kinderen en jeugdigen kunnen diverse signalen afgeven dat ze niet lekker in hun vel zitten en problemen ervaren. uw ouderlijk gevoel geeft dat aan of anderen merken het op.

Lees verder

Ook voor volwassenen en studenten

Wij onderzoeken en begeleiden daarnaast studenten, MBO/HBO + universiteit en volwassenen. Bijvoorbeeld als u beter inzicht wilt hebben in uw (basis)capaciteiten, eventuele leerproblemen, aandachtsproblemen zoals A.D.(H.)D. of uw mogelijkheden voor een vervolgopleiding.

Lees verder