Tarieven

Onderzoek Kosten
Eerste onderzoek (kind / jeugdige) € 1.150,00
Eerste onderzoek (volwassene) € 1.300,00
Uitgebreid heronderzoek € 1.050,00
Beperkt heronderzoek € 595,00
Actualiseren dossier / verklaring € 85,00

Het bedrag is inclusief:

 • Het intakegesprek;
 • Het onderzoek naar capaciteiten, leer-, gedrags- en/of sociale-emotionele problemen;
 • De uitgebreide rapportage waarin de indicatie, onderzoeksgegevens, diagnose(s) en het behandelingsplan staan;
 • De nabespreking van het onderzoeksrapport met ouders in één van onze vestigingen;
 • Doorverwijzing naar specialistische hulpverleners zoals remedial teacher, logopedist, kinderarts of kinderneuroloog;
 • De supervisie over de uitvoering van het behandelingsplan;
 • Het opstellen van een A.D.(H.)D.-, dyslexie- en/of dyscalculieverklaring.

Wanneer uw kind aangemeld is conform het dyslexieprotocol en wij het leerlingendossier vóór aanvang van het onderzoek positief beoordeeld hebben, gelden andere tarieven c.q. DBC-tarieven, en wordt in de regel 60% tot 100% van de kosten vergoed.

Een dyslexie en/of dyscalculieverklaring kan – indien van belang voor school – al toegezonden worden in dezelfde week dat het onderzoek plaatsgevonden heeft.

Onderzoeksrapporten worden in principe in onze praktijk besproken. Wanneer het onderzoeksrapport echter op school besproken dient te worden, dan zullen wij hiervoor extra kosten in rekening moeten brengen, gezien de extra tijd die wij daarvoor vrij dienen te maken en de reiskosten. De kosten hiervan bedragen tussen de €100,00 en €150,00 afhankelijk van de afstand, reistijd wordt niet mee berekend.

 • Uw kind moet in 2014 in de leeftijd zitten van 7 t/m 12 jaar en leerling zijn van de basisschool;
 • Uw kind moet in de laatste scores voor lezen op drie achtereenvolgende data een E-niveau hebben gehaald. Of uw kind moet in de laatste scores voor lezen op drie achtereenvolgende data een D-niveau hebben én in de laatste scores voor spelling op drie achtereenvolgende data een E-niveau;
 • De school moet een vermoeden hebben van ernstige dyslexie en onderbouwt dat in het leerlingendossier;
 • De school moet ook tussen de drie en zes maanden uw kind al hebben begeleid aan de hand van een behandelingsplan dat door de school is opgesteld, maar zonder dat er enige vooruitgang is geboekt. Uw kind mag dus bijvoorbeeld niet van een E- naar een D-niveau zijn gegaan;
 • De directie van de school moet het leerlingendossier ondertekend hebben en ter beschikking stellen.

Het is echter niet zo dat wanneer de diagnose dyslexie en/of dysorthografie wordt vastgesteld in onze praktijk, u automatisch binnen de vergoedingsregeling valt. Het heeft ermee te maken dat het leerlingendossier vóór aanvang van het onderzoek compleet is en voldoet aan alle voorwaarden die hierboven vermeld staan.

Wij beoordelen het leerlingendossier graag.

Als u ruimschoots voor het onderzoek wilt weten of het wordt vergoed, kunt u het leerlingendossier sturen naar ons mailadres info@praktijkmerkelbach.com . Wij beoordelen het dossier dan op korte termijn en kijken of het op alle punten voldoet aan de eisen. Zodra dat het geval is, vragen wij een beschikking aan bij uw gemeente. Vanzelfsprekend brengen wij u direct per mail of brief op de hoogte van de uitkomst van onze beoordeling. De betreffende mail of brief dient u mee te brengen op de dag van het onderzoek. Ook moet u dan het complete leerlingendossier bij u hebben.

Om een vergoeding te krijgen voor de latere behandelingen door een remedial teacher, dyslexiebehandelaar of logopedist, moet het leerlingendossier ook voldoen aan alle voorwaarden. Bovendien moet uit ons onderzoek blijken dat er alleen sprake is van een ernstige, enkelvoudige dyslexie. Een ernstige, enkelvoudige dyslexie betekent dat er géén bijkomende problemen zijn, zoals een rekenstoornis of gedragsstoornis. Er mag dus alleen een dyslexie en/of dysorthografie zijn vastgesteld die ernstig van aard is.

In uitzonderlijke gevallen kan, wanneer naast de ernstige dyslexie tevens sprake is van een gedragsstoornis, toch een vergoeding worden gegeven voor de behandelingen. De vastgestelde gedragsstoornis dient dan onder controle te zijn met bijvoorbeeld medicatie. Onze praktijk beoordeelt dat.

De vergoedingsregelingen steken ingewikkeld in elkaar en veranderen nog al eens. Als u precies wilt weten waarvoor en wanneer u een vergoeding krijgt van de gemeente, dan kunt u bij voorkeur telefonisch (0416) 31 22 49 / (0416) 31 41 39 of  per mail altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u dan graag verder. Ook kunt u meer informatie vinden op de websites

www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl en www.masterplandyslexie.nl

.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.