Transitie jeugdzorg: dyslexiezorg in 2015, wat verandert er voor uw kind?

Hoogstwaarschijnlijk heeft u er in het nieuws al iets over gehoord of gelezen. De dyslexiezorg voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) zal – net als de jeugdzorg en de jeugd GGZ – per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gaan vallen. Tot eind 2014 is het nog zo dat de dyslexiezorg onder de Zorgverzekeringswet valt. De gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 de zorgplicht om dyslexiezorg in te kopen. De nieuwe Jeugdwet, waar de dyslexiezorg onder valt, betekent zowel voor ouders en scholen als voor onze praktijk als dyslexiezorginstelling een hele verandering.

Continuïteit van dyslexiezorg voor cliënten

Er is in de nieuwe Jeugdwet een onderscheid gemaakt tussen lopende en nieuwe dyslexiezorgtrajecten. Gemeenten moeten allereerst zorgen voor continuïteit van dyslexiezorg. Hierbij is in het overgangsrecht vastgelegd dat bestaande cliënten hun recht op deze zorg blijven houden, onder de bestaande voorwaarden. Het enige verschil is dat de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is en niet meer de zorgverzekeraar. Praktijk Merkelbach doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het zorgtraject van bestaande cliënten geen hinder ondervindt van de transitie.

Meest gestelde vragen

Ik verwacht dat mijn kind in 2015 dyslexiezorg nodig heeft, hoe gaat dat dan in zijn werk?

Vanaf volgend jaar is de dyslexiezorg niet meer ‘vrij’-toegankelijk. Dat betekent dat er een doorverwijzing nodig is. Dit kan per gemeente verschillend zijn.

Verandert de rol van de school?

Nee, de rol van de school is onveranderd. Scholen blijven een belangrijke functie vervullen in het signaleren en bieden van extra ondersteuning aan kinderen met lees- en spellingsproblemen. Daarnaast blijft de school poortwachter in de toeleiding naar dyslexiezorg.

Blijft het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) uitgangspunt?

Ja, zowel het PDDB voor dyslexiezorg als de protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het onderwijs blijven het uitgangspunt. Wanneer een kind ondanks goed onderwijs en aanvullende begeleiding niet verder komt, heeft het extra zorg nodig.

Heeft de transitie Jeugdzorg ook gevolgen voor de dienstverlening van Praktijk Merkelbach?

Ja, de vergoeding van onze dyslexiezorg verloopt vanaf 1 januari 2015 via de gemeenten en niet meer via uw zorgverzekeraar.

Ik heb mijn kind al eerder aangemeld voor dyslexiezorg, wat verandert er dan?

Als uw kind in 2013 of 2014 is gestart met een dyslexiezorgtraject en deze voor 1 januari 2015 nog niet is afgerond, wordt de zorg voortgezet vanuit de huidige behandelwerkwijze. Praktijk Merkelbach maakt nu afspraken met de gemeenten, zodat het lopende dyslexietraject van uw kind ook na 1 januari 2015 wordt voortgezet. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Wij onderzoeken, adviseren en begeleiden

Praktijk Merkelbach voert diagnostische onderzoeken uit, adviseert en begeleidt uw kind, de ouders en school als u te maken heeft met bijvoorbeeld:

 • Leesstoornis (Dyslexie en de verdeling in subtypes)
 • Spellingstoornis (Dysorthografie)
 • Rekenstoornis (Dyscalculie en de verdeling in subtypes)
 • Taalstoornis (Dysfasie)
 • Functiestoornissen
 • Rijpingsproblematiek, bij jonge leerlingen
 • (Hoog)begaafdheid
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Aandachtsproblemen, gedragsproblemen en stoornissen (zoals A.D.(H.)D. ,D.C.D, A.S.S., met verwijzing naar D.S.M.5.)
 • Capaciteitenonderzoek i.v.m. adequate schoolkeuze, V.O., M.B.O., H.B.O. en Universiteit
 • Intelligentieonderzoek i.v.m. schooladvies V.O.

Als gezondheidszorgpsychologen, GZ-psychologen bieden wij psycho-educatieve gesprekken. Daarnaast helpen wij u met doelgerichte adviezen in het kiezen van een school, studie of beroep.

 

 

ingrid

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.