Klachtenregeling

Heeft u een suggestie, een kritische opmerking of misschien een klacht? Bespreek dit met de betreffende orthopedagoog of psycholoog. Dat vergroot de kans om een oplossing te vinden. Er kan sprake zijn van een misverstand dat kan worden uitgepraat. Indien wenselijk, zal een aparte afspraak met u gemaakt worden om met u over uw opmerking of klacht te spreken. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Lukt dit niet naar tevredenheid? Mocht u onverhoopt van mening zijn, of blijven, dat uw klacht niet goed is behandeld, dan kunt u gebruikmaken van de volgende formele mogelijkheden:

 •  De klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).
 • De klachtenregeling van het College van Toezicht van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).
 • Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Privacyregeling

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld conform de wetgeving en de beroepscode van het NIP en de NVO. Dat betekent dat uw psycholoog of orthopedagoog geheimhoudingsplicht heeft en geen informatie mag verstrekken aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming.

Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V., gevestigd aan Haven 13 5161PB  Sprang-Capelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

praktijkmerkelbach.com
Haven 13
5161PB  Sprang-Capelle

Persoonsgegevens die wij verwerken

Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkmerkelbach.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

 • Uw e-mailadres dat gebruikt wordt om u onze nieuwsbrieven te kunnen versturen bewaren wij voor zolang u met het e-mailadres hiervoor bent ingeschreven.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V.blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 • Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten;
 • Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
 • Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Op deze website worden ook cookies geplaatst. Een overzicht van deze cookies:

 

[render_cookies_list]

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen hieronder aanvragen. Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

[ultimate_gdpr_myaccount]

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@praktijkmerkelbach.com. Merkelbach & Partners Orthopaedagogen B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Wij onderzoeken, adviseren en begeleiden

Praktijk Merkelbach voert diagnostische onderzoeken uit, adviseert en begeleidt uw kind, de ouders en school als u te maken heeft met bijvoorbeeld:

 • Leesstoornis (Dyslexie en de verdeling in subtypes)
 • Spellingstoornis (Dysorthografie)
 • Rekenstoornis (Dyscalculie en de verdeling in subtypes)
 • Taalstoornis (Dysfasie)
 • Functiestoornissen
 • Rijpingsproblematiek, bij jonge leerlingen
 • (Hoog)begaafdheid
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Aandachtsproblemen, gedragsproblemen en stoornissen (zoals A.D.(H.)D. ,D.C.D, A.S.S., met verwijzing naar D.S.M.5.)
 • Capaciteitenonderzoek i.v.m. adequate schoolkeuze, V.O., M.B.O., H.B.O. en Universiteit
 • Intelligentieonderzoek i.v.m. schooladvies V.O.

Als gezondheidszorgpsychologen, GZ-psychologen bieden wij psycho-educatieve gesprekken. Daarnaast helpen wij u met doelgerichte adviezen in het kiezen van een school, studie of beroep.

 

 

ingrid

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.