Hoe verloopt het onderzoek?

Hoe gaat zo’n onderzoek nu in de praktijk? Is dat spannend of leuk? Wij werken altijd in een ontspannen sfeer. Dat is prettig voor u en uw kind en beter voor de kwaliteit van het onderzoek.

Eerst een intakegesprek.

Ieder onderzoek begint met een intakegesprek met u als ouders of verzorgers van uw kind of met uzelf.

Op de dag van het onderzoek neemt u de volgende documenten mee.

  • een geldig identiteitsbewijs,
  • een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (LVS), eventuele behandelingsplannen van school, als uw kind op de basisschool zit,
  • een recente pasfoto.

Als u andere gegevens zoals schoolrapporten of medische gegevens, logopedische verslagen of fysiotherapeutische gegevens wil aanreiken, is het verstandig daarvan kopieën te maken.

Direct daarna het onderzoek

Direct na het intakegesprek, op dezelfde afspraak, volgt het onderzoek. Wij voeren een psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek uit om vast te stellen wat de basiscapaciteiten en de ontwikkeling van de basisfuncties zijn, die voor het leren belangrijk zijn. Daarnaast verrichten wij onderzoek naar het sociaal-emotionele welbevinden, de persoonlijkheidskenmerken (competentiebeleving) en gedragsaspecten. Een specialistisch orthodidactisch onderzoek maakt deel uit van het onderzoek. Dit onderzoek richt zich met name op de procesachtergronden van de taal, (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, wiskunde en informatieverwerking. Wat wij vooral niet doen, is het opnieuw formuleren van de leerniveaus, die in het onderwijs al zijn bepaald met het leerlingvolgsysteem. Die niveaus zijn bekend en kunnen mede aanleiding tot een onderzoek zijn, maar zijn niet representatief voor diagnostiek.

Afgestemd op de behoeften van uw kind,  zijn er pauzes om te ontspannen en wat lekkers te drinken en te eten. Een enkele keer zijn er meerdere sessies nodig. Wij zien dat als één onderzoek.

Bespreking van rapport en behandeling

Na het onderzoek krijgt u een uitgebreid onderzoeksrapport toegezonden.

De onderzoeksgegevens die daarin staan vermeld, zijn nauwkeurig beoordeeld en samengesteld door ons multidisciplinaire team. Zo stellen wij uit de onderzoeksgegevens in teamverband de juiste en meest volledige diagnose(s). Het aansluitende behandelingsplan is uniek, specifiek en individueel gericht op de hulpvraag van uw kind. Dit geldt ook voor adolescenten en volwassenen. Nadat u het onderzoeksrapport heeft ontvangen, bespreken wij dat met u en, indien gewenst met andere betrokkenen, zoals de remedial teacher, logopedist, interne begeleider en leerkracht.

Mogelijk een doorverwijzing

In voorkomende gevallen kan uit het diagnostisch onderzoek en de nabespreking blijken, dat een vervolgtraject gewenst is. Soms kan uit het onderzoek en de gesprekken naar voren komen dat een doorverwijzing is aan te bevelen. Bijvoorbeeld bij A.D.(H.)D., angst- of stemmingsproblemen, sociaal probleemgedrag, D.C.D of autistisch gedrag. Wij verwijzen in onderling overleg met u door naar specialisten als kinderartsen, kinderpsychiaters of kinderneurologen, logopedisten, fysiotherapeuten, waarmee wij, al jarenlang intensief samenwerken.

 

De begeleiding

Begeleiding en ondersteuning in de behandelingen

Nadat wij het rapport en het behandelingsplan hebben toegelicht, bespreken wij met u op welke wijze het behandelingsplan het beste kan worden uitgevoerd. Wij begeleiden u in het vinden van hoog gekwalificeerde remedial teachers of logopedisten, die de behandelingen onder onze supervisie realiseren. Daarnaast begeleiden wij scholen, indien er specifieke hulpvragen aan de orde zijn in samenhang met het behandelingsplan.

In het vinden van de beste uitvoerende specialisten, houden wij er rekening mee dat die zo dicht mogelijk bij u in de buurt wonen. Soms lukt dat echter niet. Wij overleggen dan met u om een haalbaar alternatief te vinden. In situaties van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (E.E.D.) begeleiden wij, conform het Dyslexie Protocol, als hoofdbehandelaar, gekwalificeerde medebehandelaars en scholen. Praktijk Merkelbach is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (K.I.D.) en heeft met de Nederlandse Gemeenten contracten.

Netwerk van de beste hulpverleners

In alle gevallen kunt u er op vertrouwen dat wij altijd de beste hulpverleners voor u of uw kind aanraden. Wij hebben daarvoor een zeer uitgebreid netwerk van specialisten, waarmee wij intensief samenwerken. Wij kennen de kwaliteiten van die specialisten en zij die van ons.

Neem bijvoorbeeld de remedial teachers en gespecialiseerde logopedisten, en (ortho)pedagogen die onder onze supervisie het behandelingsplan verder uitvoeren.

De remedial teachers, waarmee wij samenwerken zijn opgeleid op post-HBO niveau die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn erkend. Zelf bewaken en verbeteren wij door nascholing de kwaliteiten van de remedial teachers en logopedisten. Vanuit onze deskundigheid reiken wij internationaal erkende orthodidactische methoden en strategieën aan, die de remedial teachers kunnen uitvoeren. Bovendien vergroten wij hun kennis met trainingen, cursussen en bijeenkomsten, waarop wij de laatste ontwikkelingen en inzichten uitwisselen. Onze cursussen vallen onder Accreditatie Deskundigheid bevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) en onze praktijk is officieel geaccrediteerd.

Bij diagnoses als A.D.(H.)D.,D.C.D, Autisme Spectrum Stoornissen (A.S.S.), Angst- en Stemmingsstoornissen en andere problemen op het terrein van het sociaal-emotioneel en gedragsmatig functioneren is samenwerken met andere disciplines gewenst. Wij werken samen met kinderartsen, speltherapeuten, logopedisten en andere deskundigen in de hulpverlening. Wij zetten dan gezamenlijk met de ouders, school een multidisciplinair traject uit. Wij begeleiden leerarrangementen, PGB zorg, medicatieondersteuning, remedial teaching en of therapeutische zorg.

Praktijk Merkelbach heeft de deskundigheid om met kinderen en jeugdigen en volwassenen GZ, – gesprekken ( psycho-educatieve gesprekken) te voeren.

 

 

blok2