Hoe verloopt het onderzoek?

Hoe gaat zo’n onderzoek nu in de praktijk? Is dat spannend of leuk? Wij werken altijd in een ontspannen sfeer. Dat is prettig voor u en uw kind en beter voor de kwaliteit van het onderzoek.

Eerst een intakegesprek.

Ieder onderzoek begint met een intakegesprek met u als ouders of verzorgers van uw kind of met uzelf.

Op de dag van het onderzoek neemt u de volgende documenten mee.

  • een geldig identiteitsbewijs,
  • een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (LVS), eventuele behandelingsplannen van school, als uw kind op de basisschool zit,
  • een recente pasfoto.

Als u andere gegevens zoals schoolrapporten of medische gegevens, logopedische verslagen of fysiotherapeutische gegevens wil aanreiken, is het verstandig daarvan kopieën te maken.

Direct daarna het onderzoek

Direct na het intakegesprek, op dezelfde afspraak, volgt het onderzoek. Wij voeren een psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek uit om vast te stellen wat de basiscapaciteiten en de ontwikkeling van de basisfuncties zijn, die voor het leren belangrijk zijn. Daarnaast verrichten wij onderzoek naar het sociaal-emotionele welbevinden, de persoonlijkheidskenmerken (competentiebeleving) en gedragsaspecten. Een specialistisch orthodidactisch onderzoek maakt deel uit van het onderzoek. Dit onderzoek richt zich met name op de procesachtergronden van de taal, (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, wiskunde en informatieverwerking. Wat wij vooral niet doen, is het opnieuw formuleren van de leerniveaus, die in het onderwijs al zijn bepaald met het leerlingvolgsysteem. Die niveaus zijn bekend en kunnen mede aanleiding tot een onderzoek zijn, maar zijn niet representatief voor diagnostiek.

Afgestemd op de behoeften van uw kind,  zijn er pauzes om te ontspannen en wat lekkers te drinken en te eten. Een enkele keer zijn er meerdere sessies nodig. Wij zien dat als één onderzoek.

Bespreking van rapport en behandeling

Na het onderzoek krijgt u een uitgebreid onderzoeksrapport toegezonden.

De onderzoeksgegevens die daarin staan vermeld, zijn nauwkeurig beoordeeld en samengesteld door ons multidisciplinaire team. Zo stellen wij uit de onderzoeksgegevens in teamverband de juiste en meest volledige diagnose(s). Het aansluitende behandelingsplan is uniek, specifiek en individueel gericht op de hulpvraag van uw kind. Dit geldt ook voor adolescenten en volwassenen. Nadat u het onderzoeksrapport heeft ontvangen, bespreken wij dat met u en, indien gewenst met andere betrokkenen, zoals de remedial teacher, logopedist, interne begeleider en leerkracht.

Mogelijk een doorverwijzing

In voorkomende gevallen kan uit het diagnostisch onderzoek en de nabespreking blijken, dat een vervolgtraject gewenst is. Soms kan uit het onderzoek en de gesprekken naar voren komen dat een doorverwijzing is aan te bevelen. Bijvoorbeeld bij A.D.(H.)D., angst- of stemmingsproblemen, sociaal probleemgedrag, D.C.D of autistisch gedrag. Wij verwijzen in onderling overleg met u door naar specialisten als kinderartsen, kinderpsychiaters of kinderneurologen, logopedisten, fysiotherapeuten, waarmee wij, al jarenlang intensief samenwerken.